شماره همراه راننده شماره فاکتور
select
     
مشخصات فاکتور را صحیح پرکنید .